Saturday, 22 November 2014

Lead Pipe Dreams

We think it's time for a rant, don't you? A high-brow, vitriolic rant full of indignation? Yes!

Here are  Exuberant Archaeologist Friend's final comments on Italian toilets. We've divided them into manageable sections. As usual, a translation follows below the original. If you're so inclined, do take this opportunity of brushing up on your colloquial, ranting-about-toilets Swedish.

Exuberant Archaeologist Friend writes:
Dessa trevligheter fann vi vid vårt besök på Diocletianus termer. Som för övrigt var kolossala bortom all sans.
Termernas frigidarium. Det var kärt. Och helt jävla jättestort. Ett gigantiskt badkar i marmor stilfullt dekorerat med lejonhufvuden. Samt ett antal fragmentariska blyrör, däribland ett från Vespasianus regeringstid. Fenomenalt.

(We found these pleasantnesses when visiting the thermae of Diocletian. Which by the way were colossal beyond reason.
The frigidarium of the thermae. It was darling. And totally bloody huge. A gigantic bath-tub of marble, stylishly decorated with lion heads. Also a number of fragmentary lead pipes, among which one from the time of Vespasian. Phenomenal.)

A sideways sign pointing to the frigidarium, for extra festivity!

What a lark! What a plunge! one would like to indulge in!

Does one yearn for a soak in this oh! so stylish tub? You know one does.

Lead pipe! Marked "Vespasian"! Hubba hubba!

More hubba!

Hubba hubba hubba!

Hunka!

Hunka hunka hunka! Hunka!

Exuberant Archaeologist Friend continues:
För övrigt önskar jag säga detta om våra toalett-upplevelser i Italien:

Att människor som praktiskt taget i direkt nedstigande led härstammar från ett folk som i hundratals år var en av de ledande auktoriteterna på avlopp och vattenförsörjning INTE mäktar med att konstruera ordentliga faciliteter är för mig en gåta.
Ingenting med de italienska toaletterna höll en standard som man kan kalla acceptabel. För att kunna spola i toaletten relativt framgångsrikt var man tvungen att upprepade gånger trycka på spolknappen som för att PUMPA fram vattnet. Detta är en synnerligen undermålig konstruktion. Man var sedan tvungen att vänta i flertalet minuter innan tanken återfyllts helt. Vattentrycket var en skam för mänskligheten, med ett undantag (Nationalmuseum). Avsaknaden av lock på toalett-tankarna är oförståeligt.
 
Min make hade en synnerligen intressant upplevelse då han besökte en facilitet på ett kafé utanför San Clemente-basilikan; när han spolade i toaletten slocknade ljusen i cirka tre sekunder. Likaså när han började spola med vattnet i handfatet. På något oförklarligt vis verkade vatten och el vara sammankopplade. Trots en mindre oro för att bli elektrifierad valde denna modige man, denne hygienens förkämpe, att ändå tvätta sina händer för att sedan lämna denna demoniska toalett. Vad orsakade denna koppling mellan vatten och elektricitet? Vet ej. I sanning ett mysterium i klass med Loch Ness monstret.
(By the way, I would like to say this about our toilet experiences in Italy: 
That people who are more or less direct descendants of a people who, for hundreds of years, were one of the leading authorities on sewers and water supply DO NOT manage to construct proper toilets, is a mystery.
Nothing about the Italian toilets kept to a standard that you could call acceptable. To be able to flush relatively successfully, one had to repeatedly press the flush button, as if to PUMP the water through. This is a singularly inferior construction. One then had to wait for several minutes before the tank was completely refilled.   The water pressure was a disgrace to humanity, with one exception (the National Museum). The lack of a lid on the water tanks is incomprehensible. 
My husband had a singularly interesting experience when visiting the facilities of a café outside the San Clemente basilica; when he flushed the toilet, the light went out for about three seconds. The same thing happened when he turned the water on in the sink. In some inexplicable manner, the water and electricity seemed to be connected. Despite a certain worry of being eletrocuted, this brave man, this champion of hygiene, still chose to wash his hands before leaving this demoniacal toilet. What caused this connection between water and electricity? I know not. It is verily a mystery on the level of the Loch Ness monster.)
Basilica san Clemente. An anonymous café near here gives one the opportunity of dicing with death.
Image from disfrutaroma.com.
Sammanfattningsvis kan man säga att italienarna tyvärr mist sin plats som en framstående civilisation. Troligtvis vänder sig många stora romare i sina gravar vid tanken på denna degradering. Varför det har blivit så är en gåta. En gåta som vetenskapen kanske aldrig kan finna ett svar på. Tack och lov finnes det en god tröst i vinet som trots allt fortfarande är av utmärkt kvalité. Men skammen kvarstår för det italienska folket när en ättling till de germanska stammarna ställer frågan: 
"Who are the barbarians now, motherfuckers?"
(In conclusion, one could say that the Italians have unfortunately lost their position as a great civilisation. Most probably, several eminent Romans are turning in their graves at the thought of this degradation. Why things have turned out this way is a mystery. A mystery that science will perhaps never find an answer to. Thankfully there is comfort to be found in the wine, which is, despite everything, still of an excellent quality. But the shame remains for the people of Italy, when a descendant of the Germanic tribes poses the question: 
"Who are the barbarians now, motherfuckers?")

Ouch.

That's it from Exuberant Archaeologist Friend for now, but we're certain there will be many more splendid rants in future. Other things that are coming in the near future are:
More toilets from German Friend (we still have a large pile in the archive - just waiting for the pheasants to pipe down), more toilets from Athens (with, by the way, excellent plumbing), another photo of Jonny in the bath (strap on your girdles and try to contain yourselves, ladies!).

A young person of our acquaintance told us that Don't Stop Me Now is an excellent song for cleaning - "My whole room was done before the song was over. Hoovering and everything". So, because Italians NEED TO CLEAN UP THEIR ACT, let's hear it!


Festive video - Queen, Don't Stop Me Now

Related Reading
All posts incorporating Barbarians
All posts by Exuberant Archaeologist Friend
We seem to have a talent for making our friends go off on rants about toilets. Here's another instance of this happening: Les Conduites Dangereuses: For Once it's Not Just Us Ranting

In other news:
CHRISTMAS IS COMING
Have you considered turning your back on mindless consumerism and instead benefiting mankind by spending a penny on Oxfam Unwrapped, WaterAid, or ToiletTwinning? Or why not donate to Amnesty International, or your local women's shelter?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...